Όραμα του ZERO-PLUS

ZERO-PLUS
Επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση καθώς και θετικό ισοζύγιο ενέργειας σε Ευρωπαϊκούς οικισμούς με τη χρήση προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών

Στο ZERO-PLUS θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί ένα καλά καθορισμένο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα για οικισμούς μηδενικής ενεργειακή κατανάλωση (Net Zero Energy, NZE). Το προτεινόμενο σύστημα θα συνίσταται από καινοτόμες λύσεις σε ότι αφορά στο κτιριακό κέλυφος, στην παραγωγή και διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου και στην διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο οικισμού.

Η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων σε 0 έως 20 kWh/m² ετησίως, κατά μέσο όρο (συγκρινόμενο με το τρέχοντα μέσο όρο των 70-230 kWh/m²) μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μετάβασης από τα μεμονωμένα NZE κτίρια σε NZE οικισμούς, όπου θα υπάρξει βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών φορτίων και πόρων. Πρωταρχικός στόχος του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήματος με μειωμένο το επενδυτικό κόστος τουλάχιστον κατά 16% σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Στοχεύοντας στην μείωση του κόστους για συμπληρωματικό εξοπλισμό, θα χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση της προσαρμοσμένης μαζικής παραγωγής. Μαζικά παραγόμενες τεχνολογίες θα ενσωματωθούν σε ένα σύστημα το οποίο θα έχει βελτιστοποιηθεί σύμφωνα τόσο με το τοπικό κλίμα όσο και με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία θα υλοποιηθεί η κάθε μελέτη περίπτωσης. Για το λόγο αυτό, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί μία καλά καθορισμένη διαδικασία για την ενσωμάτωση, βελτιστοποίηση και επαλήθευση του προτεινόμενου σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα εργασιών του έργου θα διασφαλίσει σε βάθος τετραετίας ταχεία διείσδυση στην αγορά των καινοτόμων λύσεων που θα αναπτυχθούν. Οι λύσεις αυτές θα υλοποιηθούν σε τέσσερα επιδεικτικά έργα εντός της Ε.Ε, με διαφορετικά κλίματα και κτιριακούς τύπους. Τα αποτελέσματα από την παραπάνω εφαρμογή θα καταγραφούν, θα αναλυθούν και θα διαδοθούν σε ενδιαφερόμενους κύκλους. Η εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα υποστηρίζεται από μια εκτενή ανάλυση αγοράς και ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Το έργο θα υλοποιηθεί από μια σύμπραξη που περιλαμβάνει πανεπιστήμια, υπέυθυνους ανάπτυξης ακινήτων, τεχνολογικούς παρόχους και οργανισμούς που θα συνεργαστούν στενά σε όλες τις φάσεις του έργου.

 

 

Στόχοι του ZERO-PLUS


Ο γενικός στόχος του παρόντος έργου είναι να παρέχει στην αγορά ένα καινοτόμο και ταυτόχρονα εύκολα εφαρμόσιμο σύστημα για ΝΖΕ οικιστικές γειτονιές, το οποίο θα μειώσει σημαντικά τα κόστη τους. Συνεπώς, το έργο έχει τους παρακάτω ειδικούς στόχους:

·         Ο πρώτος στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατοικιών σε 0-20 kWh/m²/έτος, κατά μέσο όρο, σε σχέση με τον τρέχοντα μέσο όρο των 70-230 kWh/m²/έτος. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής μιας σειράς από τεχνολογίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν θερμομόνωση, θέρμανση και φωτισμό υψηλής απόδοσης καθώς και συστήματα αυτοματισμού για τη διαχείριση του κτιρίου και της ενέργειας (BEMS) σε τέσσερεις επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων που αφορούν κτίρια συνολικής επιφάνειας 5300 m².

·         Προκειμένου να επιτευχθεί ο NZE στόχος, πρέπει να παραχθούν τουλάχιστον 50 kWh/m² ενέργειας, κατά μέσο όρο, από ΑΠΕ ετησίως, σε κάθε NZE οικισμό. Ο στόχος αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης στον οικισμό καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας όπως: γραμμικούς ανακλαστήρες Fresnel, προηγμένα φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα στο κτίριο (ΒiPV) και προηγμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας με χρήση της αιολικής ενέργειας.

·         Υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της μετάβασης από τα μεμονωμένα ΝΖΕ κτίρια σε ΝΖΕ οικισμούς, όπου θα υπάρξει βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών φορτίων και πόρων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αφενός μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων λύσεων για το δίκτυο διανομής, την αποθήκευση ενέργειας και τον έλεγχο του δικτύου διανομής σε επίπεδο οικισμού και αφετέρου μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των ανοιχτών χώρων των οικισμών, σε ότι αφορά στον κλιματικό παράγοντα.

·         Το κόστος των ΝΖΕ οικισμών θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 16%, σε σχέση με το τρέχον κόστος, μέσω μιας στρατηγικής μαζικής προσαρμογής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα αναπτυχθεί ένα σύστημα, εξατομικευμένο και βελτιστοποιημένο σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε κτιρίου και οικισμού, που θα υλοποιείται με οικονομικά αποδοτικές διαδικασίες.

·         Ένας άλλος ειδικός στόχος είναι η διείσδυση των αποτελεσμάτων που θα έχουν αναπτυχθεί στο έργο, στην αγορά, μέχρι το 2018. Αυτό θεωρείται ότι θα διασφαλίσει τον θετικό αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του έργου στον κτιριακό τομέα. Η διείσδση των αποτελεσμάτων θα επιτευχθεί αφενός μέσω της υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων σε τέσσερις διαφορετικούς πραγματικούς οκισμόυς (μελέτες περίπτωσης) με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και αφετέρου μέσω των δράσεων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων εφαρμογών, που θα βασίζονται σε εκτεταμένη ανάλυση της αγοράς και την χρήση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

·         Η μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα κατά 77kg CO2/m², με συνολικό αντιστάθμισμα 408 τόνων CO2, για όλες τις μελέτες περίπτωσης του έργου ZERO-PLUS θα αναδείξει την ανάγκη για μετατόπιση προς ΝΖΕ κτίρια και οικισμόυς και αναμένεται ενισχύσει το ρόλο του κατασκευαστικού τομέα στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ε.Ε.


Εικόνες

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Eίσοδος

Δελτία τύπου


I agree to the processing of my given personal data for the shipment of the ZERO-PLUS newsletter through TUM.

At any given time, without affecting the legitimacy of the processing of my data on the basis of prior approval, I may withdraw my consent until my submission of consent on the basis of Article 6(1) General Data Protection Regulation. Upon receiving my notice of withdrawal of consent, the controller will directly delete all of my personal data from the shipment of the newsletter.

Our processor in the context of the mailing is: rapidmail (www.rapidmail.de).

By law, participants have a right to information, rectification, erasure, restriction of processing, or objection to processing or data portability. Furthermore, participants have a right of complaint and the right to appeal to the Bavarian commissioner for data protection.

Further questions or a withdrawal should be addressed to us (info(at)br2.ar.tum.de) or the data protection (www.datenschutz.tum.de).