Σχετικά με το έργο ZERO-PLUS

ZERO-PLUS
Επιτυγχάνοντας σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση καθώς και θετικό ισοζύγιο ενέργειας σε Ευρωπαϊκούς οικισμούς με τη χρήση προηγμένων ενεργειακών τεχνολογιών

Σήμερα, υπάρχει η αυξανόμενη ανάγκη τα κτίρια και οι οικισμοί να πληρούν υψηλά επίπεδα απόδοσης. Θα πρέπει να είναι βιώσιμα, ενεργειακά ουδέτερα, με άριστες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος και διασυνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής ενέργειας και ταυτόχρονα να είναι οικονομικά στην κατασκευή και τη συντήρηση. Τα κτίρια αποτελούν κεντρικό πόλο στην ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε που αφορά στην αποδοτικότητα. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος είναι σημαντική, όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε για το 2020, αλλά και για τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της για το κλίμα όπως αποτυπώνονται στον οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα για το 2050.

Ο βασικός στόχος του ερευνητικού έργου ZERO-PLUS (ακρωνύμιο για "Achieving near Zero and Positive Energy Settlements in Europe using Advanced Energy Technology") είναι η έρευνα σε νέα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (H2020-EE-2015-1-PPP). Στο έργο αυτό θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί ένα καλά καθορισμένο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα για κτίρια με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση (Net Zero Energy, NZE) σε μία σειρά από μελέτες περιπτώσεων σε χώρες της Ε.Ε.

Στο ZERO-PLUS, η απαίτηση για σημαντική μείωση του κόστους των ΝΖΕ οικισμών αντιμετωπίζεται μέσω της υλοποίησης τριών παράλληλων στρατηγικών:

  • Αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων που παρέχουν άμεσα την εξοικονόμηση και την παραγωγή ενέργειας σε ένα ΝΖΕ οικισμό.
  • Μείωση του κόστους του συμπληρωματικού εξοπλισμού μέσω της αποδοτικής παραγωγής και αποδοτικών διαδικασιών εγκατάστασης.
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω καλύτερης διαχείρισης των φορτίων και των πόρων σε επίπεδο οικισμού και όχι απλά σε επίπεδο κτιρίου.